Geschillenregeling van Advocatenkantoor Frijns, gevestigd te Maastricht.

 • Op de dienstverlening van de advocaat is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.
 • Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie dient deze zijn bezwaren eerst voor te leggen aan de behandelend advocaat. De opdrachtgever dient de klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennisnam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.
 • De advocaat zal een oplossing voor het gerezen probleem in beginsel schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht de advocaat de bezwaren naar de mening van de opdrachtgever niet bevredigend opgelost hebben, dan kan de opdrachtgever een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook open voor de opdrachtgever, wanneer de advocaat niet binnen vier weken na het indienen van de bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.
 • De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Commissie. De opdrachtgever kan het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 • De opdrachtgever kan de klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van de advocaat indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 • De advocaat kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 • De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Is er sprake van een dienstverlening aan een particuliere cliënt, dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone Rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaand bedrag onder de Geschillencommissie Advocatuur stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing.
 • De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van
  maximaal € 10.000,–. Hogere schadeclaims kunnen uitsluitend aan de Geschillencommissie Advocatuur worden voorgelegd, wanneer de opdrachtgever de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000,- en schriftelijk afstand doet van het meerdere.
 • Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone Rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000,–. Dit betekent dat een opdrachtgever in een mogelijk geding bij de gewone Rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000,– geen beroep kan doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.
 • De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone Rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.
 • Voor zover met inachtneming van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur de gewone Rechter nog enigerlei bevoegdheid toekomt, is dit uitsluitend de in Nederland bevoegde Rechter. De gewone Rechter komt in ieder geval bevoegdheid toe ter zake de exequaturprocedure conform artikel 1062 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 38 lid 4 Wet op de Rechtsbijstand.